Kontantkøbsbetingelser

Kontantkøbsbetingelser:
§ 1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem DanDele.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. På DanDele.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
DanDele.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
DanDele.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.
Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.
DanDele.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard. V
Du kan også betale med ViaBill. Læs mere her
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter udsteder DanDele.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.
Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko
Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt sender DanDele.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. DanDele.dk tager forbehold for udsolgte varer..
DanDele.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 4 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for DanDele.dk´s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer DanDele.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.
Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer DanDele.dk i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke-brofaste øer..
Ved levering af produkter skal køber straks undersøge fejl eller mangler og reklamere til DanDele.dk umiddelbar efter.
Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber. Dette gælder ligeledes vores tilfredsgaranti, for at denne gælder skal produktet være i samme stand som ved levering.

§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
A. Underretning
Køber skal meddele DanDele.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.
B. Betaling af omkostninger
Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter udenfor DanDele.dk´s forretningsområde og til DanDele.dk
§ 7 Sælgers ansvar
DanDele.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning.
I tilfælde af berettiget reklamation, får køber ingen reduktion i ydelsen førend produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage efter køber har underrettet DanDele.dk herom. DanDele.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produktet igen er funktionsdygtigt.
A. Udbedring
DanDele.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.
Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte DanDele.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.
Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, netværksfejl er ikke omfattet af DanDele.dk forpligtelse til udbedring.
DanDele.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. DanDele.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter DanDele.dk´s vurdering.
B. Følgeskader

DanDele.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.
C. Produktansvar
DanDele.dk´s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra DanDele.dk´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af DanDele.dk
I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette DanDele.dk og medvirke til sagens opklaring. DanDele.dk har ret til at besigtige skaden.

§ 8 Fortrydelsesret
A. Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele DanDele.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer DanDele.dk alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DanDele.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. DanDele.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret DanDele.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
DanDele.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil DanDele.dk har modtaget varerne retur.
Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.C. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:
  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
  • Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
  • Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
  • Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som køber har brudt plomberingen på.
  • Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.
  •  Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med købers forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at køber dermed mister sin fortrydelsesret.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

DanDele.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor elektronik, mobiltilbehør og telekommunikation. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.
Første gang, der købes en vare på DanDele.dk bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. DanDele.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.
Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:
DanDele, Brombærvej 6, 4700, Næstved

Bliver DanDele.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er DanDele.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.
Det er frivilligt om køber vil give DanDele.dk de ønskede oplysninger, men DanDele.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.
Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos DanDele.dk registrerede persondataoplysninger på køber.
Køber kan klage over DanDele.dk´s behandling af oplysninger om køber til DanDele.dk og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring
E-mail-adressen, som DanDele.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på DanDele.dk, kan benyttes af DanDele.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.
Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte DanDele.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til www.dandele.dk.
Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med DanDele.dk´s virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 12. Mangler ved varen
I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler anvendelse.